Футболистите на ФК „Марек“ зарадваха децата от ЦНСТ „Надежда“ в Дупница Центърът за настаняване от семеен тип е нова за Община Дупница социална услуга, разкрита през месец август в изпълнение на проект BG051PO001-5.2.12-0037-С0001 „ЦНСТ☺НАДЕЖДА☻“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете“, компонент 2: „Разкриване на социални услуги в общността“, с договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12-0037-С0001. В него са настанени 14 деца и младежи, за които се осигурява среда, близка до семейната.